~ O NÁS ~

IRIS-IV, n.o. je nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby. Do registra neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby bola rozhodnutím Krajského úradu v Trenčíne č. OVVS2-2013/02234 zapísaná dňa 8.2.2013.

Hlavným účelom zriadenia neziskovej organizácie IRIS-IV, n.o. je poskytovanie sociálnych služieb ako odbornej činnosti, obslužnej činnosti alebo ďalšej činnosti alebo súboru týchto činností podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnych službách“ alebo „zákon č. 448/2008 Z. z.“).

IRIS-IV, n.o. je v registri poskytovateľov sociálnych služieb Trenčianskeho samosprávneho kraja zaregistrovaný ako poskytovateľ týchto sociálnych služieb s celkovou kapacitou 40 lôžok :

a) Druh sociálnej služby: sociálna služba v zariadení pre seniorov (ďalej aj „ZPS“) podľa § 12 ods. 1 písm. c) bod 1. a podľa § 35 zákona č. 448/2008 Z. z. s kapacitou 26 lôžok Čas trvania poskytovania sociálnej služby: pobytovou celoročnou formou na neurčitý čas. Cieľová skupina: fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek a sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 zákona č. 448/2008 Z. z. alebo fyzické osoby, ktoré poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebujú z iných vážnych dôvodov.
b) Druh sociálnej služby: sociálna služba v zariadení pre seniorov (ďalej aj „ZPS“) podľa § 12 ods. 1 písm.
c) bod 1. a podľa § 35 zákona č. 448/2008 Z. z. s kapacitou 14 miest Čas trvania poskytovania sociálnej služby: ambulantnou formou na neurčitý čas. Cieľová skupina: fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek a sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 zákona č. 448/2008 Z. z. alebo fyzické osoby, ktoré poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebujú z iných vážnych dôvodov.

Riaditeľka IRIS-IV, n. o.

Mgr. Viera Maďarová

riaditelka@irisiv.sk
0948 376 898

Zástupkyňa riaditeľky IRIS-IV, n. o.

Mgr. Iveta Varadyová

varadyova@irisiv.sk
0948 376 898

Sociálna pracovníčka

Ing. Miroslava Kubačková

kubackova@irisiv.sk
038/531 88 96

Vedúca opatrovateliek

Lucia Poliaková

poliakova@irisiv.sk
0940659420