~ Poradovník ~

Skačany

V poradovníku pre toto zariadenie sa aktuálne nenachádza nikto.
Ako sa dostať do poradovníka?

Poskytovať starostlivost v Zariadení pre seniorov je možné:

a) Fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 zákona č. 448/2008 Z.z. osociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov,

b) Fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov.

Ak práve v našom zariadení nemáme voľné miesto, je potrebné prihlásiť sa do poradovníka. V prípade, že máte záujem o zaradenia do poradvníka, vypíšte a zašlite nám na email@email.sk prosím priložené dokumenty alebo nás kontaktujte telefonicky na 0900 000 000

Čo budeme potrebovať pri nástupe do zariadenia?

Každý klient musí pri nástupe do zariadenia priniesť so sebou niekoľko nevyhnutných dokumentov a samozrejme je potrebné, aby si priniesol osobné veci (odev, hygienické pomôcky a podobne). V nasledujúcich dokumentoch Vám prikladáme kompletný zoznam, aby ste na nič nezabudli.